با سلام 

متأسفانه بخاطر شرایط نامساعد جوی، امکان حضور در دانشگاه برایم میسّر نگردید. . .