دانشجویان گرانقدر 

در صورت هرگونه سؤال در خصوص درس کارآموزی و پروژه، باید ایمیلی به آدرس mohammadiasl@pnu.ac.ir بزنید. 

دقت نمائید subject ایمیل دقیقاً باید Urmia PNU - Project باشد. با توجه به اعمال فیلتر در ایمیل اینجانب، ایمیل هایی که با موضوع دیگری ارسال شده باشند، امکان پاسخگویی نخواهند داشت.

برای درس کارآموزی، موضوع یا همان subject ایمیل باید دقیقاً Urmia PNU - Karamouzi باشد.

به فاصله ها و کوچک و بزرگ بودن حروف دقت نمائید. جهت جلوگیری از اشتباه، می توانید دقیقاً از اینجا کپی نموده و در subject وارد نمائید.