امتحان آزمایشگاه سیستم عامل و تحویل پروژه روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل سایت دانشگاه برگزار خواهد شد.

استاد حسینی