جشن سی سالگی دانشگاه شریفبرای دریافت تصویر، روی تصویر کلیک نمائید.