دانشجویان محترمی که در نیمسال جاری، درس پروژه و کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند، لطفاً فرم های مربوطه را از سایت دانلود و پس از تکمیل به ایمیل بنده ارسال نمایند.

mohammadiasl@pnu.ac.ir