دانشجویانی که تا کنون نسبت به تعیین محل کارآموزی خود اقدام ننموده اند، هرچه سریعتر به کارشناس رشته (خانم شجاع) مراجعه نمایند.