دانشجویان زیر، هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه یا کارآموزی خود اقدام نمایند. بدیهی است عواقب هرگونه کوتاهی متوجه خود دانشجو خواهد بود.


کارآموزی:

            الهه جعفری

            شبنم رسولی

            لیلا ضرغامی

            سودا علیزاده

            نینا برزگری

            ناصر حسین زاده

            محمد رضایی 

            کلثوم صفری

            نازیلا عباسی

            حوریه عمرزاده

            نرمین قاسمی

            زینب قاسمی

            سودا کریمی 

            حامد مجدی

            رامین معصومی

پروژه:

            هانیه آتش پز گلدانلو