دانشجویان گرامی هنگام انتخاب واحد در انتخاب دروسی که در لیست منابع دارای منبع به زبان انگلیسی هستند و فعلا منبع به زبان فارسی برای آن ها معرفی نشده است دقت بیشتری داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند.