فوری 

آندسته از دانشجویان درس آزمایشگاه سیستم عامل که برگه شرکت در امتحان را امضا ننموده اند هر جه سریعتر نزد خانم اجتنابی مراجعه و برگه امتحان را امضا نمایند. لازم به ذکر است در صورت مراجعه ننمودن تا عید فطر امکان ثبت نمره نهایی در سیستم گلستان وجود نخواهد داشت.

استاد حسینی