با توجه به تعطیلات تابستانی، امتحان آزمایشگاه سیستم عامل روز چهارشنبه 9 تیر و تحویل پروژه تاریخ 10 تیر راس ساعت 10 صبح در سایت دانشگاه خواهد بود.

استاد حسینی