دانشجویان عزیز، نمرات میان ترم درس نظریه زبان ها و ماشین ها ثبت گردید. چنانچه به نمره ثبت شده معترض هستید، زیر همین مطلب نظر بگذارید.


با تشکر و آرزوی موفقیت