دانشجویان عزیز، آخرین مهلت ارسال تمرینات برای اعمال در نمره میان ترم، ساعت 10 صبح پنج شنبه 6 خردادماه می باشد. به تمرینات ارسالی بعد از تاریخ تعیین شده به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.