دانشجویان عزیز

تمرینات سری دوم درس نظریه زبان ها و ماشینها بارگزاری گردید. برای دانلود از بخش تمرین در بالای صفحه استفاده نمایید.