دانشجویان عزیز

کلاس های جبرانی برای روز یکشنبه 26 اردی بهشت ماه 95 به شرح زیر می باشد:


ساعت 8 صبح تا 10 صبح : نظریه زبان ها و ماشین ها


ساعت 10 صبح تا 14 ظهر : طراحی الگوریتم ها


لطفا با حضور و مشارکت خود، در جهت علم آموزی تلاش نمایید. با آرزوی موفقیت