به اطلاع کلیه دانشجویان درس پروژه می رساند تنها مرجع تصمیم گیری در مورد موضوع یا نمره دانشجو، استادی است که در سیستم گلستان پروژه شما به نام ایشان ثبت شده است.

و هرگونه هماهنگی با اساتید غیر از استاد پروژه خودتان تخلف و عواقب آن متوجه خود دانشجو خواهد شد.