دانشجویان عزیز

نمرات برخی از دروس شما در لحظات آخر قبل از حذف و اضافه تغییر یافت. با اینحال هنوز فرصت برای بازبینی اوراق هست و اگر واقعا احساس می کنید حقی از شما ضایع گردیده است، می توانید برای بازبینی اوراق خود مراجعه نمایید.