دانشجویانی که از نیمسال اول 94-95 با اینجانب درس پروژه دارند و پروژه را تحویل نداده اند و ضمنا گزارش پیشرفت بهمن را به ایمیل اعلام شده ارسال نکرده اند بایستی تا 10 اسفند گزارش پیشرفت پروژه را ارسال نمایند تا سقف نمره پروژه برای ایشان 17 منظور گردد. در غیر اینصورت سقف نمره پروژه این دانشجویان 15 می باشد. ضمنا دانشجویان این ترم نیز طبق اعلام قبلی بایستی تا آخر هرماه گزارش پیشرفت پروژه خود را ارسال نمایند.