دانشجویان عزیز

لطفاً جهت تعیین وضعیت نمره کارآموزی خود، نام و نام خانوادگی خود و همچنین وضعیت گزارش کار و فرم های خود را از طریق نظر این پست با من در میان بگذارید تا هر چه سریعتر نسبت به ثبت نمره تان اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است عواقب هرگونه قصور در انجام این کار، متوجه خود شما خواهد شد.