دانشجویان عزیز، چنانچه هر یک از دانشجویان زیر را می شناسید به آنها خبر دهید تا در اولین فرصت فردا (که آخرین مهلت می باشد) به ستاد امتحانات مراجعه نمایند تا وضعیت نمره تک درس ان ها مشخص گردد. 


فرهاد ضیائی ، فرشاد شکیب ، نسترن مجلس آرائی ، ترکان آقاپور ، علی امیرارسلانی، آیسان خیرالهی امین