پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص بازبینی اوراق امتحانی زمان بازبینی اوراق درس ساختمان داده ها به شرح زیر می باشد:


چهارشنبه 14 بهمن ماه ساعت 9 صبح دفتر گروه کامپیوتر واقع در طبقه سوم ساختمان شهید امینی

همچنین یادآور می شود زمان بازبینی اوراق امتحانی درس ریاضیات(ساختمانهای) گسسته روز پنج شنبه می باشد که ساعت دقیق آن را از اطلاعیه قبلی پیگیری نمایید.