دانشجویان عزیز و گرامی

با توجه به اینکه مشاهده برگه امتحانی و نمره کسب شده توسط دانشجو از نظر شخص بنده، حق دانشجو می باشد، به همین دلیل دانشجویانی که به هر دلیل نسبت به نمره کسب شده خود درخواست بازبینی برگه را دارند، طبق زمابندی زیر به دفتر اینجانب مراجعه نمایند :

دانشجویان درس مدارهای منطقی : روز دوشنبه ساعت 10 - 12 

دانشجویان درس برنامه سازی پیشرفته : روز سه شنبه ساعت 11:30 - 12:30

دانشجویان درس ریاضیات (ساختمان های گسسته) : روز پنج شنبه ساعت 8 - 10

 برای بقیه دروس نیز منتظر اطلاعیه های بعدی باشید . . .