دانشجویانی که تا پایان هفته طبق زمانبندی اعلام شده جهت بازبینی برگه های خود مراجعه ننمایند، نمره آنها قطعی شده و غیر قابل تغییر خواهد بود.