دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که پروژه پایانی بایستی دقیقا منطبق بر فرمت تعیین شده باشد که از منوی "فرم های کارآموزی و پروژه" وبلاگ در دسترس است. لذا قبل از صحافی به این موارد دقت کافی شود تا پروژه از طرف گروه قابل تایید باشد.

دستورالعمل پروژه