دانشجویان عزیز، نمرات میان ترم در روز 10 ثبت و در روز 15 نهایی خواهند شد. لذا چنانچه بعد از ثبت نمره میان ترم بعد از تاریخ 10 نیازمند بازبینی بودید تا 15 مهلت دارید به اینجانب مراجعه نمایید.