دانشجویان محترم درس سیستم عامل:

نمرات میان ترم با لحاظ امتحان جلسه آخر به روز شده است.

با سپاس