دانشجویانی که در روز دوشنبه با اینجانب کلاس دارند، کلاس ها در سایت تخصصی رایانه برگزار خواهند شد.