دانشجویان عزیز

کلاس رفع اشکال گروهی درس برنامه سازی پیشرفته روز سه شنبه 22 دی ماه ساعت 11 برگزار خواهد شد.


ضمناً امتحان عملی آن برای میانترم 26 دی ماه (شنبه) از ساعت 10 خواهد بود.


محل برگزاری هر دو مورد سایت تخصصی رایانه واقع در ساختمان شهید احمدی روشن خواهد بود.