دانشجویان عزیز
کلاس های باقی مانده اینجانب به شرح زیر می باشند. لطفا با برنامه ریزی در کلاس های باقی مانده شرکت نمایید.
مدارهای منطقی : شنبه ساعت 10 الی 12 (بخش اول از فصل 9)
مدارهای منطقی : یکشنبه ساعت 12 الی 14 (بخش دوم از فصل 9)
مدارهای منطقی : یکشنبه ساعت 14 الی 16 (جمع بندی و حل تمرین)

لازم به ذکر است کلیه گروه های این درس باهم و در ساعات تعیین شده خواهند بود.
طراحی الگوریتم: شنبه ساعت 8 الی 10 (فصل تکنیک عقبگرد)
ساختمان های گسسته و ریاضیات گسسته : یکشنبه ساعت 8 - 10 فصل آخر بخش آخر
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به اتمام رسیده است.
برنامه سازی پیشرفته :
جمعه ساعت 10 الی 12 فصل رشته ها و کاراکترها
شنبه ساعت 12 الی 2 بخش اول شی گرایی
شنبه ساعت 14 الی 16 بخش دوم شی گرایی

نظریه زبان ها و ماشین ها 
دوشنبه ساعت 10 الی 12
ساختمان داده ها به اتمام رسیده است.
شبکه های کامپیوتری رشته برق به اتمام رسیده است.