دانشجویان عزیز

به دلیل کسالت اینجانب کلاس های سیسستم عامل جلسات قبل تشکیل نشده بود که از این هفته کلاس ها به موقع تشکیل خواهد شد.

در ضمن نمرات میان ترم در سامانه گلستان ثبت گردیده است.

توجه: احتمال افزایش نمره برای دانشجویانی که در کلاس حاضر خواهند شد وجود خواهد داشت.

با سپاس