دانشجویان محترم  درس آز سیستم عامل

امتحان بخش اول آزمایشگاه  در تاریخ 94/9/18 در سایت تخصصی کامپیوتر برگزار خواهد شد.


با سپاس