دانشجویان محترم درس برنامه سازی و برنامه سازی پیشرفته، امتحان میان ترم بصورت برنامه نویسی عملی می باشد. اگر مایل به نمره گرفتن در این درس می باشید باید حتما توانایی برنامه نویسی با کامپیوتر را داشته باشید.