دانشجویان عزیز در طول این هفته و هفته آینده به صورت تصادفی امتحان میان ترم در کلاس ها برگزار خواهد شد. با آمادگی کامل حضور یابید . . .