کلیه علاقه مندان به فعالیت های علمی که منجر به ساخت ادوات مختلف کنترل شونده با کامپیوتر می شوند، منتظر خبرهای جدید باشید.