لازم است کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری، درس کارآموزی را انتخاب نموده اند با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند. بدیهی است دانشجویانی که نسبت به تکمیل فرم اقدام ننموده باشند، نمره آنها از 9 محاسبه خواهد شد.


سامانه کارآموزی