مسئله A- Pseudo-Prime

عددی را  اول­گونه می­گوئیم که یا مجموع ارقام فرد در مکانهای فرد (از سمت چپ) آن اول باشد یا مجموع ارقام آن در مکانهای زوج (از سمت چپ) آن اول باشد و نه هر دو.  با گرفتن یک عدد تعیین کنید آن عدد اول­گونه است یا نه؟

هر خط از ورودی یک عدد صحیح مثبت خواهد بود که کوچکتر یا مساوی 1000000000 می­باشد. به ازای هر خط از ورودی پیغام مناسب YES یا  NO چاپ خواهد شد. (عدد صفر اول نیست و مجموع اعداد تهی برابر صفر فرض می­شود)

ادامه متن را از لینک زیر دنبال کنید:

به عنوان مثال عدد 124573 را در نظر بگیرید. رقم هایی که در مکانهای فرد قرار گرفته اند شامل 1 و 4 و 7 می باشند که از بین آنها فقط اعداد 1 و 7 فرد می باشد. مجموع این دو 8 است که عددی اول نیست. رقم های قرار گرفته در مکانهای زوج شامل 2 و 5 و 3 می باشد که مجموع آنها نیز عدد 10 است که اول نیست. پس خروجی متناظر برای این عدد NO خواهد بود.

 

مثال ورودی و خروجی:

خروجی نمونه

ورودی نمونه

NO

YES

YES

YES

YES

NO

125641

56712

23

17

3

999999

0

 


 

مسئله B: Police-Stations

در یک شهر کوچک، تعدادی ایستگاه پلیس وجود دارند. موقعیت این ایستگاه­ها به صورت زوج مرتب­هایی بیان می­شود (x,y). اگر این ایستگاه­ها در جاهای مناسبی در سطح شهر توزیع نشده باشند کنترل برخی از نقاط در سطح شهر ممکن نخواهد بود.

مسئله­ای که شما باید آن را حل نمائید این است که تعیین کنید دورترین نقطه­ای که در شهر توسط ایستگاه­های پلیس قابل دسترسی می­باشد دارای چه فاصله­ای از نزدیکترین ایستگاه پلیس به خودش است.

شهرها به صورت مستطیل هستند. و طول و عرض این مستطیل به عنوان ورودی به شما داده خواهد شد.

در فایل ورودی، شما با 10 شهر مواجه هستید. اولین خط نشان دهنده طول (L) و عرض (W) شهر و تعداد ایستگاه­های پلیس (P) آن شهر خواهد بود. پس از آن به تعداد P زوج مرتب در ادامه فایل خواهد آمد که نشان دهنده موقعیت ایستگاه های پلیس آن شهر می­باشد. در فایل خروجی باید عددی چاپ شود که نشاندهنده فاصله دورترین نقطه از نردیکترین ایستگاه پلیس به خود می­باشد. ورودی با سه صفر پایان می پذیرد.

راهنمائی: فاصله دو نقطه A(x1,y1) و B(x2,y2) برابر است با:

W و L حداکثر مقدار 100   و P حداکثر مقدار 10000 خواهد داشت. خروجی حداکثر با 7 رقم اعشار نمایش داده شود.

ورودی / خروجی نمونه:


خروجی نمونه

ورودی  نمونه

1

7.211102

13.892444

 

2 2 3

1 1

1 2

2 1

10 10 2

2 3

6 7

20 20 5

1 1

4 4

8 8

10  15

14 18

0 0 0


مسئله C : NUMBERS-Count

در این مسئله ابتدا یک n که نشاندهنده تعداد جفت عددهای بعدی خواهد بود داده می شود.

سپس در هر یک از n جفت خط بعدی یک عدد دارای علامت سؤال و یک عدد صحیح داده خواهد شد و شما باید تعیین کنید که با قرار دادن هر عدد ممکن در جای علامتهای سؤال، چند عدد می توان پیدا کرد که از عدد معلوم داده شده بزرگتر یا مساوی باشد. حداکثر تعداد ارقام اعداد معلوم 7 رقم و حداکثر تعداد علامتهای سؤال 2 تا خواهد بود. (امکان دارد اصلا علامت سؤال وجود نداشته باشد.)

مثال:

25

3?

حاصل برابر 10 عدد است.

یا برای مثال مقابل:

1491

?38?

حاصل برابر 80 خواهد بود.

 

 

ورودی / خروجی نمونه:


خروجی نمونه

ورودی  نمونه

5

88

9

64

 

4

5

?

12

??

109

1?8

356

?5?

 

 

 

مسئله D: CLOCK

Given hour and minute of time, print degree between two symbols of a clock.

For example when clock is 9:30 the degree between hour symbol to minute symbol is 255 degree and when the clock is 6:45 the degree between hour symbol to minute degree is 67.5 degree.

The input ends with two zero.

 ورودی / خروجی نمونه:


Sample output

Sample input

115

0

180

352.5

10 10

12 00

6 00

3 15

0 0

 

 

 


مسئله e: Substrings

For given n strings find the largest common substring between them.

Input begins with n and then at each of the following n lines is one string.

Input ends with 0.

For each input set write the length of the largest common substring.

N <=10

 

ورودی / خروجی نمونه:


خروجی نمونه

ورودی  نمونه

2

8

4

abcd

abcdc

cdadcb

bbacd

2

aaaaaabbbbcbbbccc

cccccbbbbcbbbbaaabbbb

0