دانشجویان گرامی

با توجه به اینکه برگه های ترم تابستان بین اساتید توزیع گردیده است، لطفا در صورتی که نمره اعلام نشده دارید، با ذکر درس اعلام بفرمایید تا بنده از استاد مربوطه پیگیری نمایم.