به اطلاع کلیه دانشجویانی که با اینجانب درس پروژه در این ترم یا ترم قبل داشته اند و هنوز نمره شان ثبت نشده می رساند برای پیگیری وضعیت پروژه و ارایه گزارش کار به دانشگاه مراجعه و یا آخربن وضعیت پروژه خود را از طریق ایمیل یا قسمت نظرات وبلاگ به اطلاع بنده برسانند تا با توجه به محدودیت زمانی ثبت نمرات، با مشکل مواجه نگردند.