دوره های مهارتی برای شروع کسب و کار از ابتدای شهریور شروع خواهد شد.