دانشجویان عزیز، مسابقه انتخابی برای انتخاب نفرات برگزیده برای اعزام به مسابقات کشوری بابل در روز چهارشنبه 11 شهریور برکزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت نام اول شهریور می باشد. مسابقه تمرینی روز دوشنبه 9 شهریور می باشد.