کلیه دانشجویانی که گزارش های کارآموزی و پروژه خود را تحویل داده اند ولی تا کنون نمره آنها ثبت نگردیده است هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف نمره خود به گروه مراجعه نمایند. لازم است مشخصات خود و استاد مربوطه را از طریق نظر در وبلاگ ثبت نمایید.