دانشجویان و اساتید محترم

مهلت ثبت میان ترم های دانشجویان در مقطع کارشناسی تا ده تیر تمدید شد. (1394/04/10)


نمرات شما وارد خواهند شد. بدون نگرانی به امتحانات خود بپردازید.