دانشجویان گرامی نمرات میان ترم درس گرافیک کامپیوتری در سیستم گلستان ثبت گردید و اگر چنانچه شما دانشجویان نسبت به نمره ثبت شده اعتراضی داشته باشید میتوانید روز یکشنبه 3 خرداد ساعت 14 جهت بررسی مجدد برگه امتحانی در دانشگاه حضور داشته باشید. نمرات بقیه دروس نیز به مراتب ثبت خواهند شد.

موفق باشید.