از بین سؤالات موجود در عکس یکی را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار JFLAP حل کرده و به ایمیل دستیار حل تمرین (navidabbaspoor@gmail.com) فرستاده شود.

* سؤالاتی که جلویشان نام دانشجو نوشته شده، قبلا انتخاب شده اند.

سؤالات نظریه