دانشجویان ورودی ۹۳ به بعدی که درس اصول فناوری اطلاعات را دارند می توانند به بنده ایمیل ارسال نمایند تا نحوه دریافت کتاب از آقای فرجی که کتاب را تهیه کرده اند به ایشان اطلاع رسانی شود.ضمنا به دلیل در دسترس بودن کتاب، تمام تعهدات قبلی بنده درباره امتحان پایان ترم لغو می گردد!