در جلسه 16 / 2 / 94 پروژه دانشجویان زیر، مورد تأیید قرار گرفت:

- ربابه رضا قره باغ (حضورا مراجعه نمایید)

- ساسان عبادی مقدم

- سمانه صالح زاده

- منیره عمرجویی

- سحر کریمی

- امید محمدزاده (سقف نمره: 18 تمام)

- حسن قربانی (سقف نمره: 18 تمام)

- فریبا شریف خواه (در صورت عدم پیاده سازی، سقف نمره : 18 تمام)