دانشجوی عزیز، جناب آقای بایگان

تسلیت بنده و دانشجویان گروه کامپیوتر را بابت از دست دادن پدر بزرگوارتان بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید.

از خداوند بزرگ برای ایشان، طلب آمرزش و برای شما دوست عزیز، صبر جزیل آرزومندیم.