دانشجویانی که با بنده درس پروژه دارند و تا الان فرم پیشنهاد موضوع را تحویل گروه نداده اند، نظر به این که Deadline اولیه برای ارایه فرم پیشنهادی پروژه به گروه 5 اردیبهشت تعیین شده، می توانند مشخصات خود را به ایمیل Ehsanitman1@gmail.com ارسال نمایند تا فایل حاوی عناوین پیشنهادی و مورد قبول برای ایشان ارسال گردد و هر چه سریعتر نسبت به تحویل فرم به گروه اقدام نمایند. در غیر اینصورت پس از تاریخ فوق الذکر با کسر نمره مواجه خواهند شد.