دانشجویانی که درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی را انتخاب واحد نموده اند، هرچه سریعتر جهت هماهنگی با استاد پاشائی زاد به اتاق ایشان واقع در طبقه دوم ساختمان شهید امینی مراجعه نمایند.