به اطلاع دانشجویانی که درس اصول فناوری اطلاعات (ورودی 93 به بعد IT) را با استاد شریفی دارند می رساند که با توجه به عدم معرفی منبع ترجمه شده برای این درس از سوی دانشگاه، دوستان در صورت تمایل می توانند به کتاب "کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت (بهبود عملکرد عملیاتی و راهبردی)" ترجمه سرداری و ارجمند، از انتشارات کیهان مراجعه نمایند.