دانشجویان درس مبانی(اصول) فناوری اطلاعات لطف کنند به ایمیل Ehsanitman1@gmail.com هم فرم دعوت به yahoogroup و یا آدرس گروه رو ارسال نمایند.